Prawo rodzinne

Prowadzona przeze mnie Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego m.in. uregulowaniu stosunków prawnych w rodzinie, roszeń alimentacyjnych oraz ustaleniu kontaktów z dziećmi.

Rozwód…

 Rozwód to zakończenie małżeństwa na drodze sądowej na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest badany przez sąd w toku postępowania, gdyż pojęcie to można interpretować na wiele różnych sposobów. W głównej mierze polega on na zerwaniu wszystkich więzi, jakie łączą małżonków. Są to więzi uczuciowe, fizyczne oraz gospodarcze. Co do zasady, sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może orzec rozwód z winy strony powodowej, strony pozwanej, obojga małżonków. Możliwe jest również orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jednak tylko na zgodny wniosek stron.

 

Orzeczenie o winie ma wpływ na roszczenia alimentacyjne.

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać od drugiego dostarczania środków utrzymania. Wysokość alimentów uwzględnia potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątek zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia oraz rozwód istotne wpływa na pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może nałożyć na małżonka wyłącznie winnego alimenty w wysokości zaspakajającej najważniejsze potrzeby małżonka niewinnego.

 Alimenty przeznaczane na dziecko ustala sąd (w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia we wskazanym zakresie). Podczas ustalania ich wysokości bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodzica. Należy mieć na uwadze, że prezenty przekazane dziecku nie zwalniają z obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie sąd może rozwiązać na kilka sposobów:

 

  • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodziców
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzyć jednemu z rodziców, a ograniczyć władzę drugiego do najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka
  • ograniczyć, pozbawić lub zawiesić władzę rodzicielską jednego, lub obojga rodziców.

 

Rozstrzygnięcie jest uzależnione od stanu faktycznego danej sprawy. W przypadku kiedy rodzice nie potrafią dojść do porozumienia, sąd zrobi to za nich. Często władza jednego z rodziców może zostać ograniczona do udziału w ważnych wydarzeniach w życiu dziecka.  Do tych wydarzeń należą kwestie związane z jego nauką, leczeniem, wyjazdami wakacyjnymi czy zmiany miejsca jego zamieszkania. Bez względu na rozstrzygnięcie sporu w sprawie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem są zarówno obowiązkiem jak i przywilejem każdego z rodziców. Obie strony, pomimo rozwodu, powinny ponosić równorzędną odpowiedzialność za wychowanie dziecka. Ponadto w przypadku zajmowania wspólnego mieszkania (domu) przez strony, sąd rozstrzygnie kto będzie korzystał z danych pomieszczeń w mieszkaniu (domu) po rozwodzie.

 

Nie można udzielić rozwodu, jeżeli:

 

  • z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci,
  • udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi na to zgodę.

 

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Rafał Dąbrowski

ul. Bohaterów Getta 2, lok. 5

08-110 Siedlce

Tel. 515 248 680

kancelaria@adwokatdabrowski-siedlce.pl